اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
iranfactory 8,500,000 ریال 20 خرداد 1396
بهارانی 4,600,000 ریال 20 خرداد 1396
iranfactory 5,000,000 ریال 20 خرداد 1396
mohammad_samani 1,500,000 ریال 20 خرداد 1396
سیاوشی 1,250,000 ریال 20 خرداد 1396
نظری 4,250,000 ریال 20 خرداد 1396
م.جواد 16,250,000 ریال 20 خرداد 1396
vatandownload 2,570,000 ریال 20 خرداد 1396
hasanzade 2,122,945 ریال 20 خرداد 1396
vatandownload 7,768,068 ریال 20 خرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 62,906,727 ریال به کاربران پرداخت شده است