اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
م.جواد 209,640 ریال 13 بهمن 1393
milad 2,000,000 ریال 02 بهمن 1393
م.جواد 766,800 ریال 22 آذر 1393
milad 500,000 ریال 22 آبان 1393
milad 700,000 ریال 12 آبان 1393

 

تاکنون مبلغ 9,095,714 ریال به کاربران پرداخت شده است