اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
vatandownload 22,500,000 ریال 18 مرداد 1396
سیاوشی 2,409,000 ریال 18 مرداد 1396
mohammad_samani 16,000,000 ریال 18 مرداد 1396
بهارانی 20,400,001 ریال 18 مرداد 1396
iranfactory 22,500,000 ریال 18 مرداد 1396
iranfactory 8,500,000 ریال 20 خرداد 1396
بهارانی 4,600,000 ریال 20 خرداد 1396
iranfactory 5,000,000 ریال 20 خرداد 1396
mohammad_samani 1,500,000 ریال 20 خرداد 1396
سیاوشی 1,250,000 ریال 20 خرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 146,715,728 ریال به کاربران پرداخت شده است